Ogólne warunki handlowe

Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

Niniejszy Regulamin Ogólny istnieje równolegle z Oświadczeniem o Ochronie Prywatności dotyczącym AVG (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). Warunki Ogólne i Oświadczenie o Ochronie Prywatności uzupełniają się wzajemnie i/lub mogą się pokrywać. W przypadku rozbieżności lub nieważności między tymi dwoma dokumentami, decyzję podejmie kierownictwo Stickervaria.

Spis treści:

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 - Zastosowanie

Artykuł 4 - Oferta

Artykuł 5 - Umowa

Artykuł 6 - Prawo odstąpienia od umowy

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 9 - Cena

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 - Czas trwania transakcji

Artykuł 13 - Płatność

Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna

Artykuł 15 - Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Artykuł 16 - Odpowiedzialność

 

Artykuł 1 - Definicje
W niniejszych warunkach zastosowanie mają następujące definicje:
1. Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
2. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej i która zawiera umowę na odległość z przedsiębiorcą;
3. Dzień: dzień kalendarzowy;
4. Czas trwania transakcji: umowa zawierana na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, których obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
5. Trwały nośnik danych: dowolny środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe zapoznanie się z nimi i odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
7. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca konsumentom usługi na odległość; 8;
8. Umowa zawierana na odległość: umowa, na mocy której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość, do momentu zawarcia umowy włącznie, korzysta się wyłącznie z jednej lub kilku technik porozumiewania się na odległość;
9. Technika porozumiewania się na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu;

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Stickervaria jest spółką zależną Allemaalstickersenzo VOF

Nazwa przedsiębiorcy: Allemaalstickersenzo VOF

Adres e-mail: info@allemaalstickersenzo.nl

Numer Izby Handlowej: 86051164

BTW-identificatienummer: NL863845290B01

ABN AMRO IBAN:  NL80.ABNA.0564.326.593 t.n.v. Allemaal Stickers Enzo

BIC: ABNANL2A

Jeśli działalność przedsiębiorcy podlega odpowiedniemu systemowi licencjonowania: szczegóły dotyczące organu nadzorczego:
Jeżeli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany:
- stowarzyszenie lub organizacja zawodowa, do której należy;
- tytuł zawodowy, miejsce w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym jest przyznawany;
- odniesienie do zasad zawodowych mających zastosowanie w Holandii oraz wskazanie, gdzie i w jaki sposób można uzyskać dostęp do tych zasad zawodowych.

Artykuł 3 - Zastosowanie
1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy i do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki mogą być sprawdzone w siedzibie przedsiębiorcy i że zostaną one przesłane bezpłatnie konsumentowi tak szybko, jak to możliwe na żądanie.
3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, w przeciwieństwie do poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go przechowywać w prosty sposób na trwałym nośniku danych.

Artykuł 4 - Oferta
1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie.
2. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, są one prawdziwym przedstawieniem oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
3. Każda oferta zawiera takie informacje, które są jasne dla konsumenta, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
o ceny wraz z podatkami;
o wszelkie koszty dostawy
o sposobu, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są do tego niezbędne;
o czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;
o sposób płatności, dostawy i wykonania umowy;
o terminie przyjęcia oferty lub terminie, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
o wysokość stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszty korzystania z techniki porozumiewania się na odległość są obliczane na podstawie innej niż zwykła podstawowa stawka za używany środek porozumiewania się;
o czy umowa będzie archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
o sposób, w jaki konsument, przed zawarciem umowy, może sprawdzić dane dostarczone przez niego w kontekście umowy i, w razie potrzeby, poprawić je;
o wszelkie języki inne niż niderlandzki, w których umowa może zostać zawarta;
o kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną;
o minimalny czas trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku przedłużającej się transakcji.

Wszystkie informacje w tym sklepie internetowym są wykonane z największą możliwą dokładnością, błędy i zmiany cen są zastrzeżone. Klient nie może wywodzić żadnych praw z jakichkolwiek błędów.

Artykuł 5 - Umowa
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia warunków z nią związanych.
2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca przestrzega odpowiednich środków bezpieczeństwa.
4. Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - poinformować się, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich tych faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione podstawy, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub wniosku lub dołączyć specjalne warunki do realizacji, podając powody.
5. Przedsiębiorca przesyła konsumentowi następujące informacje wraz z produktem lub usługą, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych:
a. adres siedziby przedsiębiorcy, pod który konsument może się udać w celu złożenia reklamacji;
b. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lub wyraźne powiadomienie o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy;
c. informacje o gwarancjach i istniejącej obsłudze posprzedażnej;
d. dane zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał już konsumentowi te dane przed zawarciem umowy;
e. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa trwa dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony;
6. W przypadku transakcji na czas określony postanowienie poprzedniego ustępu ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Przy dostawie produktów:
1. Przy zakupie produktów konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny przez 14 dni. 
2. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
Przy dostawie usług:
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument zastosuje się do rozsądnych i jasnych instrukcji dostarczonych przez przedsiębiorcę w momencie składania oferty i / lub najpóźniej w momencie dostawy.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
1. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, poniesie koszty przesyłki zwrotnej.
2. Jeśli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od zwrotu lub odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że zwrot zawiera tylko przedmioty, które są nieuszkodzone i dlatego mogą być odsprzedane przez Stickervaria.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w zakresie przewidzianym w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie stwierdził to w ofercie, przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:
a. które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
b. które mają wyraźnie osobisty charakter (np. naklejki wykonane na zamówienie).

Artykuł 9 - Cena
1. W okresie ważności wymienionym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek VAT.
2. Niezależnie od poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, ze zmiennymi cenami. Ten związek z wahaniami oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami docelowymi, należy wskazać w ofercie.
3. Mamy minimalną kwotę zamówienia, w tym koszty wysyłki, musieliśmy to wprowadzić, ponieważ niższa kwota zamówienia nie jest opłacalna ze względu na koszty płatności/wysyłki/administracji i obsługi. 

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami solidności i / lub użyteczności oraz obowiązującymi przepisami ustawowymi i / lub regulacjami rządowymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowania.
2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływa na prawa i roszczenia, których konsument może dochodzić od przedsiębiorcy na podstawie umowy.

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
1. Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie.
3. Z należytym przestrzeganiem postanowień artykułu 4 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, firma zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, ale nie później niż w ciągu 14 dni, chyba że uzgodniono dłuższy okres dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej 5 dni po złożeniu zamówienia.
4. W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim ustępem, przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 30 dni od rozwiązania.
5. Jeśli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca dołoży starań, aby dostarczyć artykuł zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiale stwierdzone, że dostarczany jest artykuł zastępczy. W przypadku artykułów zastępczych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
6. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego z wyprzedzeniem i przekazanego przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 - Czas trwania transakcji
1. Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem obowiązujących zasad wypowiedzenia i maksymalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.
2. Umowa zawarta na czas określony może trwać maksymalnie dwa lata. Jeżeli uzgodniono, że w przypadku milczenia konsumenta umowa na odległość zostanie przedłużona, umowa będzie kontynuowana jako umowa na czas nieokreślony, a okres wypowiedzenia po kontynuacji umowy nie może przekraczać jednego miesiąca.

Artykuł 13 - Płatność
1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu do namysłu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.
2. W przypadku sprzedaży produktów konsumentom ogólne warunki nigdy nie mogą przewidywać zaliczki w wysokości przekraczającej 50%. W przypadku zastrzeżenia płatności z góry, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji zamówienia lub usługi (usług), o których mowa, przed dokonaniem określonej płatności z góry.
3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w podanych lub wymienionych szczegółach płatności.
4. W przypadku braku płatności ze strony konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do naliczenia uzasadnionych kosztów, o których konsument został poinformowany z wyprzedzeniem.

Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna
1. Przedsiębiorca ma wystarczająco upublicznioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać przedsiębiorcy w rozsądnym terminie, w pełni i jasno opisane, po stwierdzeniu przez konsumenta wad.
3. Na reklamacje złożone do przedsiębiorcy należy odpowiedzieć w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w terminie 14 dni z powiadomieniem o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Artykuł 15 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia
Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą szkodzić konsumentowi i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.

 

© 2024 stickervaria | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore